ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, SERVICE-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN Pianostemmer Johannes Neven


Algemene Bepalingen
1. Deze Algemene Verkoop, Levering, Service, en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en tot stand gekomen overeenkomsten behoudens afwijkingen welke uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.
2. Bij toepassing van gedeeltelijke afwijkingen blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
3. Door het feit van het geven van een order en/of het in ontvangst nemen van onze diensten wordt de koper geacht met de toepassing van deze voorwaarden te hebben ingestemd.
4. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen de voorwaarden van Johannes Neven ten alle tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Aanbiedingen en Overeenkomsten
1. Alle door ons gedane offertes, prijzen en condities, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de koper ter kennis gebracht.
3. Alle modellen, folders, catalogi etc. zijn ontleend aan gegevens van derden en kunnen daarom nooit qua afmeting, gewicht, kwaliteit en kleur zuiverheid een juiste afbeelding zijn van het te leveren product.
4. Alle modellen, afbeeldingen en tekeningen blijven ons eigendom en moeten op onze sommatie naar ons worden teruggestuurd.
5. Door ons verstrekte adviezen ten aanzien van het gebruik van geleverde goederen en diensten zijn geheel vrijblijvend. Behoudens die gevallen waar advisering uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van de overeenkomst kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor foutieve adviezen. Maar dan alleen als er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid onzerzijds.
6. Bij bestelling van goederen welke speciaal aangemaakt, bestempeld, bedrukt met eigen logo, van kentekenen, decor of op andere wijze moeten worden voorzien, is de koper verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.
7. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
8. Overeenkomsten zijn slechts bindend indien wij een aanbod van een koper schriftelijk hebben bevestigd.

Wijziging en Annulering
1. Wijzigingen van de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens koper worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper extra in rekening gebracht.
2. Door de koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Voor niet schriftelijk doorgegeven wijzigingen ligt de tenuitvoerlegging der wijziging voor rekening van de koper.
3. Opgedragen wijzigingen kunnen consequenties hebben voor de levertijd, eventuele nadelige gevolgen hiervan zijn voor rekening van de koper.
4. Bij volledig of gedeeltelijk annuleren van de overeenkomst door de koper om redenen die vallen buiten onze risicosfeer is koper verplicht de door ons en of door derden reeds aangeschafte materialen, al dan niet bewerkt, tegen de door ons op te geven prijs, inclusief arbeid over te nemen. Tevens dienen alle gemaakte kosten te worden vergoed.

Levering
1. De leveringstijd wordt geacht in te gaan op de datum van onze orderbevestiging. Overschrijding van de leveringstijd geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie ten opzichte van de verkoper.
2. In geval van oproer, oorlogsgevaar, mobilisatie, oorlog, staking, vertraging in de aanvoer, zeer slechte weersgesteldheden, invoerbelemmeringen, brand, nalatigheid van onze leveranciers is het ons toegestaan, hetzij de leveringstermijn te verlengen met de duur van de belemmering, hetzij de order te annuleren voor dat gedeelte van de order welke belemmerd wordt. Alsdan kan de koper ons niet gebonden achten en ons ook niet tot enige schadevergoeding aansprakelijk stellen.
3. De levering van de goederen en of dienste geschiedt vanaf het onlinenet, of dienst thuis bij opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden alle goederen en of diensten voor risico van de koper verzonden, ongeacht of de levering franco huis geschiedt.
5. De koper dient de verpakking van de hem aangeboden goederen bij ontvangst te controleren en bij uiterlijk waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. De koper kan de zending op grond van ernstige schade aan de verpakking weigeren, waarbij hij zich verplicht de expediteur direct schriftelijk aansprakelijk te stellen.
6. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd om welke oorzaak door koper niet zijn afgenomen staan deze ter zijner beschikking opgeslagen, en voor zijn rekening en risico.
7. Verkoper is gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Indien en zolang deze deellevering door koper niet is betaald en of koper voldoet verder ook niet geheel aan de gestelde voorwaarden in de leveringsovereenkomst is verkoper gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, dat ter onzer keuze, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en rente.

Eigendomsvoorbehoud
1. De door ons geleverde en te leveren zaken blijven onze eigendom tot aan het moment van algemene voldoening van al wat wij krachtens overeenkomst met de koper van deze te vorderen hebben, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
2. Tot het moment van algemene voldoening is de koper niet gerechtigd zonder onze schriftelijke toestemming de goederen te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, dan wel anderszins te bewaren, noch een pandof zekerheidsrecht ten behoeve van een derde er op te vestigen, tenzij de koper in het kader van zijn normale bedrijfsvoering de goederen bewerkt en/of doorverkoopt. De koper dient in dit geval met diens afnemer bij wege van kettingbeding overeen te komen dat de bovengenoemde verplichtingen eveneens bij eventuele verdere doorverkoop, althans vervreemding, en doorlevering binnen Nederland moeten worden nagekomen.
3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
4. Koper dient verkoper bij faillissement, surseance van betaling, liquidatie of stillegging van de zaken van de koper ons hiervan direct in kennis te stellen. Indien verkoper dit wenst verschaft koper direct toegang tot de plaatsen waar die zaken zich bevinden en zijn volledige medewerking aan teruggave van de goederen.

Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Vermeld in Euro (€).
3. Alle prijzen zijn netto indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
4. Indien de goederen niet franco geleverd worden zullen de werkelijke kosten worden doorberekend.
5. Ingeval van verhoging van de kostprijsfactoren en of de wisselkoersen van bestellingen geplaatst in het buitenland zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld en onverlet latend het recht van de wederpartij de overeenkomst op deze grond te ontbinden bij prijsverhogingen van meer dan 10%.

Reclames
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons binnen
5 werkdagen na levering schriftelijk hebben bereikt.
2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, kwaliteit, kwantiteit, formaat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
3. Retournering van reclames kan pas dan geschieden na schriftelijke toestemming van ons, onder de door ons op te geven voorwaarden.
4. Indien de reclames door ons worden gehonoreerd zijn wij slechts verplicht een vervangende partij beschikbaar te stellen.
5. Uit reclames kunnen nooit schadevergoedingen voort vloeien.
6. In geval van meerdere artikelen in een opdracht, kan een reclame met betrekking tot een of meer artikelen geen invloed hebben op de afname en betalingsverplichting van de overige artikelen van de opdracht.
7. Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 5 werkdagen nadat het gebrek is gebleken. Reclames wegens ondeugdelijke werking van het product worden niet gehonoreerd indien de wederpartij de gebruiksvoorschriften niet heeft nageleefd.
8. Reclames betreffende aan derden doorgeleverde goederen worden niet geaccepteerd indien er wordt gereclameerd door derden.
9. Reclames over facturen dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk bij ons te zijn ingediend.

Aansprakelijkheid en garantie
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid, van welke aard ook, uit, voor zover die niet in de Wet is geregeld.
2. Onze aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst.
3. Onze aansprakelijkheid reikt nimmer verder dan die van onze leveranciers.
4. Koper zal ons, onze werknemers en onze voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of bedrijven vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door ons van de overeenkomst, voorzover die aanspraken meer of anders zijn dan die welke koper toekomen jegens ons.
5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik en/of foutief omgaan met de door ons geleverde goederen indien dit blijkt uit de bijgeleverde gebruiksvoorschriften.
6. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de aanwezigheid van verboden of schadelijke stoffen in onze producten, indien leveranciers deze in de grondstoffen hebben verwerkt en zij dit niet aan ons hebben gemeld en voorzover wij redelijkerwijs niet op de hoogte kunnen zijn of indien deze stoffen bij de wet worden verboden of de schadelijkheid wordt vastgesteld nadat wij deze stoffen al verwerkt en geleverd hebben voorzover wij redelijkerwijs niet op de hoogte hadden moeten zijn.
7. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.
8. Wij garanderen de koper de deugdelijkheid van de door ons geleverde diensten en producten voor de door ons aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing, in zoverre dat wij bij gebleken ondeugdelijkheid zorgen voor vervanging dan wel voor restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de goederen in zover deze niet verwerkt zijn. Onze garantie geldt alleen indien:
A. De koper tegen ons niet in gebreke is.
B. De goederen niet langer dan normaal zijn opgeslagen i.v.m. kwaliteitsverlies.
C. Wij binnen 2 werkdagen na ontdekking hiervan in kennis zijn gesteld en gelegenheid hebben gekregen het te onderzoeken.
D. Wij bij onze leveranciers voor het desbetreffende artikel garantie kunnen claimen.
9. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Johannes Neven voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Johannes Neven of zijn ondergeschikten.


Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door ons genoemde bankrekeningnummer ten name van Johannes Neven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder aftrek van enige korting of anderszins. Wij hebben echter te allen tijde het recht onder rembours te leveren, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
2. De betaling kan nimmer afhankelijk worden gesteld van ondeugdelijke levering, nakoming van enige garantieverplichting, of in geval van gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, van een volledige uitvoering hiervan.
3. Indien de koper het factuurbedrag niet op de vervaldatum heeft voldaan, is hij zonder in gebreke stelling kredietkosten aan ons verschuldigd ad 1,5% per maand over het openstaande factuurbedrag.
4. Indien wij genoodzaakt zijn tot incasso van onze vordering langs gerechtelijke of andere weg over te gaan, is de koper voorts aan ons een vergoeding verschuldigd wegens de daaraan verbonden kosten ten bedrage van tenminste 10% van het factuurbedrag, dat onverminderd de hiervoor genoemde kredietkosten en eventuele gerechtelijke kosten.
5. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente evenals van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.

Geschillen en Toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de koper daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De koper heeft dan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de Burgerlijke Rechter uit te spreken.


Veenendaal, mei 2021